کارشناسان منتخب دانشگاه

1

آقای احمد تقوایی (مدیر حراست)

2

خانم لیلی اسمی نژاد (معاون مدیریت امور مالی)

3

خانم مهندس مودت همایی (رییس تجهیزات پزشکی)