اعضای کمیته فنی بازرگانی دانشگاه

1

آقای عبداله صیاد

2

سیدمهدی حاجی میراسماعیل

3

جناب آقای شهرام شادفر

4

سرکار خانم ناهید جهاندار لاشکی

5

سرکار خانم محبوبه رضایی

6

سرکار خانم مینا انوری

7

سرکار خانم هاجر کرمی آق قلعه