بخشنامه حدنصاب معاملات سال 1396
تعیین حدنصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
 ١٠:٢١ - 1396/02/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
حد نصاب معاملات
حد نصاب معاملات 1395
 ٠٩:٥٥ - 1395/02/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه درخصوص افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط
بخشنامه درخصوص افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط
 ١٥:٠٧ - 1395/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه عدم خرید کالای خارجی با مشابه داخلی
عدم خرید کالای خارجی با مشابه داخلی
 ٠٨:٥٨ - 1394/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه درخصوص قراردادهای اجاره فضای مازاد
بخشنامه درخصوص قراردادهای اجاره فضای مازاد
 ٠٨:٤٦ - 1394/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه تعلیق فعالیتهای تولید ، توزیع و فروش کالاهای تولیدی شرکت احیاء درمان پیشرفته
بخشنامه تعلیق فعالیتهای تولید ، توزیع و فروش کالاهای تولیدی شرکت احیاء درمان پیشرفته
 ١٤:٠٣ - 1394/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه دسترسی جدید قیمتهای وسایل پزشکی
دسترسی جدید قیمتهای وسایل پزشکی
 ٠٨:٠٥ - 1394/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه درخصوص لزوم حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی سرمایه ای واگذارشده به بخش خصوصی
بخشنامه درخصوص لزوم حفظ و نگهداشت تجهیزات پزشکی سرمایه ای واگذارشده به بخش خصوصی
 ٠٨:٣١ - 1394/04/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
فهرست جدید واجدین شرایط واگذاری بخشهای درمانی
فهرست جدید واجدین شرایط واگذاری بخشهای درمانی
 ١٠:٢٧ - 1394/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه ضرورت تاییدیه اداره کل تجهیزات در مورد سیستم احضار پرستار
بخشنامه ضرورت تاییدیه اداره کل تجهیزات در مورد سیستم احضار پرستار
 ١٣:٥٦ - 1394/01/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>