فکس   88622577

 


 گروه کارشناسان :

 خانم یزدانی - خانم ستوده                86702189

خانم حبیبی – خانم حیدری                    86702190

 خانم داودنیا – آقای مولایی             86702187

 آقای طاهری                                 86702191


آدرس : اتوبان همت حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و بزرگراه دکتر چمران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق های 104 107