معرفی واحد

اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی مشغول فعالیت می باشد.