توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران:

                                     سرکار خانم مهندس سیده آزاده جلالی                   تلفن: 9-44503395   داخلی 220ورود به سایت مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران