توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان لولاگر

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان لولاگر:

                                                  سرکار خانم مهندس زینب رجبی                    تلفن:66879611ورود به سایت بیمارستان لولاگر