توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان فیروز آبادی

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان فیروز آبادی:

                                                   سرکار خانم مهندس سارا آبام                  تلفن:55953087