توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان امام سجاد شهریار

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان امام سجاد شهریار:

                                                               سرکار خانم مهندس شیوا حبیبی