صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد بهداشت مدارس  > عملکرد واحد بهداشت مدارس در سال 92-91 

      گزارش فعالیتهای واحد سلامت جوانان و مدارس در فصل پاییز سال تحصیلی 93-92

 در تاریخ 92/8/5 کمیته سلامت مدارس  مرکز بهداشت شمال غرب  توسط واحد سلامت جوانان و مدارس با مشارکت معاونت محترم بهداشتی دانشگاه  ، مسئولین سلامت آموزش و پرورش مناطق دو،پنج و شش آموزش و پرورش و کارشناسان مسئول ستادی برگزار گردید، در این جلسه برنامه های مشترک فی مابین مورد بحث قرار گرفته و در خصوص چگونگی اجرا با توجه به محدودیتها و مشکلات توافقاتی  بعمل آمد.
 

بمنظور اجرای برنامه آهنیاری  در مدارس دخترانه مقطع متوسطه جلسه آموزشی اهمیت آهن در رژیم غذائی و آهنیاری در مدارس دخترانه  با همکاری واحد تغذیه و بهداشت خانواده  برای کلیه  کارکنان حوزه سلامت ومربیان بهداشت مناطق دو، پنج و شش آموزش و پرورش برگزار گردید.   

 

کارگاه آموزشی پد یکلوزیس با همکاری واحد بیماریها در تاریخ 28/8/92 برای کلیه کارشناسان رابط سلامت مدارس شاغل در مراکز بهداشتی درمانی برگزار گردید ، در این کارگاه ، آموزشها در خصوص نحوه صحیح مداخله کارکنان بهداشتی،  پیشگیری از اشاعه مشکل و درمان مناسب دانش آموز و خانواده بصورت کارعملی و ایفای نقش ارائه گردید.

          گالری تصاویر