صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد آموزش 
کارشناس مسئول :جناب آقای دکتر صاحب زاده
واحد آموزش سلامت:

برخورداری از بالاترین حد استاندارد های منطقی و قابل حصول سلامت بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب ،عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی حق مسلم هر انسانی است و آموزش مناسب جهت شکل دادن به رفتارها و آماده سازی مردم جهت عمل کردن به شیوه های درست زندگی لازمه این امر می باشد بر این اساس هدف واحد آموزش سلامت انجام وظیفه در جهت ارتقا آگاهی های منطقه تحت پوشش و تامین ،حفظ و ارتقاء سلامت فردی ،خانوادگی و اجتماعی و توانمندی مردم می باشد.

 هدف کلی واحد آموزش سلامت:
توانمند سازی کارکنان ومردم جهت جلب مشارکت آنان به منظور حفظ وتا مین و ارتقاء سطح سلا مت خود وجامعه
عناوین مهم فرایندهای جاری درواحد آموزش سلا مت به تفکیک برنامه ها عبارتند از :
 1-آموزش کارکنان:
الف-آموزش کارکنان
برگزاری کارگاههای آموزشی و ارزشیابی آنها در جهت ارتقاءکیفیت اجرا.
ب-آموزش دانشجویان
حفظ فرآیند پذیرش وتوزیع صد در صد دانشجویان وهنر جویان.
ج-آموزش مردم
اطلاع رسانی به گروههای هدف در خصوص مناسبتهای خاص بهداشتی از طریق طراحی و برگزاری بسیجهای اطلاع رسانی.
د- حفظ فرآیند توانمندسازی یاوران بسیجی در حوزه های منتخب تحت پوشش.
 2-برنامه اطلاعات:
پوشش مراکز ارائه دهنده خدمات دارای امتیاز هشتاد درصد چک لیست پایش و اصلاح مشکلات طی پایش ها.
حفظ پوشش صد در صدجمع آوری، تحلیل وگزارش اطلاعات فعالیتهای آموزشی شاخص های هدف برنامه و تهیه گزارشات عملکرد بصورت کامل.
 3- برنامه تولید:
حفظ فرآیند تهیه  توزیع و آرشیو رسانه های آموزشی.
 4-برنامه ارتباط:
حفظ فرآیند اطلاع رسانی به کارشناسان رابط آموزشی در خصوص فعالیت های مورد انتظار در طی جلسات دو ماهانه وتصویب و اجرای مصوبات.
 
 
 
 
 
 
         تلفن: 88481063
           akhavan.s@kar.iums.ac.ir  ایمیل :