صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد آمار 

    معرفی واحد آمار   

      واحد آمارمرکز بهداشت شمال غرب تهران به عنوان يکی از واحدهای ستادی با دارا بودن يک نيرو  زير نظر مستقيم  رياست مرکز فعالیت می کند.

      مسئول واحد:

      خانم صفا ناصری

فعالیتهای واحد:

جمع آوری آمارهای کليه واحدهای مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

بررسی وپيگيری نواقص آماری تا حصول نهايی

جمع آوری فرم مراجعين سرپايی مراکزمحيطی ، برطرف کردن نواقصات مربوط به فرم از  طريق تلفن و در نهايت جمع بندی اطلاعات وتحليل آنها

تهيه گزارشات عملکردی واحد اعم از رسم نمودار ، تهيه اسلايدو..........

انجام تجزيه وتحليل آماری وبررسی نتايج آمارهای تهيه شده

تامین دفاتر و فرم های آماری وفرم های مربوط به برد سرپرستی مراکز وپايگاهها وخانه های بهداشت تحت پوشش

همکاری با واحد آمار معاونت در خصوص کددار کردن فرم های موجود درچرخه آماری

پیگیری ثبت موارد مرگ مراکز ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه

بررسی ثبت دفاتر روزانه مراجعه به پزشک طبق چک ليست مربوطه

بازدید وپايش مراکز وپايگاهها وخانه های بهداشت براساس چک ليست

انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

فلوچارت تنظیم مراجعین سرپایی

فرایند نظارت بر چرخه آمار ستاد شمال غرب

فرایند جمع آوری آمارماهیانه

فرآیند تنظیم آمارمرگ ومیرمرکز بهداشت شمال غرب

فرآیند نظارت بر چرخه ی آمار

    تلفن :   88720264

     ایمیل:naseri.s@kar.iums.ac.ir