صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > خانه های بهداشت 

خانه بهداشت ها:

-کشار(خانم حیدری)
 

-رندان (هفته ای 2 روز خانم فتحعلی روزهای شنبه و دوشنبه )
 

-کیگا (هفته ای 4 روز خانم فتحعلی روزهای یکشنبه-سه شنبه -چهاشنبه و پنج شنبه)
 

- سنگان (خانم ملکی )

-سولقان (خانم آریایی و آقای ضیائی )

شرح وظایف تمامی خانه بهداشتها :

بهداشت خانواده

-بهداشت محیط

-بهداشت حرفه ای

- واکسیناسیون

-غربالگری

-مدارس

-آموزش

-مبارزه با بیماریهای واگیر وغیر واگیر (دیابت و فشار خون ).