صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکزسلامت جامعه روستایی > مرکزسلامت جامعه سولقان 

 

مرکز بهداشت سولقان

نام مسئول:خانم دکتر الهام شکاری

این مرکز در منطقه 5 شهرداری قرار دارد.

پزشک

واکسیناسیون(کوکان ،مادران باردار،ازدواج)

باردار

غربالگری

پایش کودک

بهداشت محیط

مامایی

تنظیم خانواده

تزریقات

داروخانه

بهورزی 

دیابت

دندانپزشک

تلفن:44393244

فکس:44393244