صفحه اصلي > مراكز و پایگاه های تحت پوشش > مراکز سلامت جامعه  > مرکز سلامت جامعه شهر زیبا 

 

مسئول مرکز: آقای دکتر مقدم

پزشک دوم: خانم دکتر فاطمه نیاززاده

این مرکز در منطقه 5 شهرداری قرار دارد.

واحد های فعال و معرفی پرسنل در مرکز بهداشت شهر زیبا

1-واحدبهداشت محیط:   تعدادپرسنل دونفر خانمها پریسا قاسمی ومریم پسندیان

2-واحدبهداشت خانواده :  خانمها طیبه خاقانی واکرم اسکندری فردو مهناز نادری

3-واحدواکسیناسیون وبیماریها:   خانمها فرحناز امیری وفرشته قنبری

4-واحدبهداشت دهان ودندان:   آقای دکتر احسان اله  نصیری

5-واحدتغذیه :   خانم مائده امیری                                                                          

6-واحدپزشکی:  خانم دکترفاطمه نیاززاده

7-پذیرش:   خانم اعظم احمد

8_خدمات:    آقای احمد نیری

ساعت ارائه خدمت تمام واحدها در این مرکز ازروز شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8الی 30/14وپنجشنبه ها از ساعت8 الی 13 می باشد.

    


ایمیل:

              

آدرس:

              انتهای شهر زیبا ،به سمت شهران ،پلاک 11

تلفن:

              44311888 

فکس : 

              44318008