صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد اموراداری 

سرپرست واحد اموراداری: جناب آقای رسول عسگری

سوابق:       مسئول حراست مرکز بهداشت شمال غرب      

مسئول کارگزینی:خانم مهدیه عباسی

کارگزین : خانم بیات

مسئول حضور وغیاب و مسئول اموربایگانی:خانم مهین ایری

مسئول دبیرخانه:اقای شهبازی

فرايند هاي امور اداري

 

- رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاي واصله مربوط به بهبود ارائه خدمات بهداشتي

- انجام امور مربوط به بيمه و رفاه كاركنان

- برنامه ريزي و ساماندهي امور مختلف كارگزيني

- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

- شركت در جلسات مختلف

- پيش بيني احتياجات مراكز تابعه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

 

- تهيه گزارشات لازم

- بازديد حضوري از مراكز بهداشتي درماني

- هماهنگي جهت ماموريت همكاران به مراكز و سازمانها

- كنترل ورود و خروج همكاران و استخراج اطلاعات از كامپيوتر

- پيگيري و نامه ارسالي ،مكاتبات بين مراكزو معاونت

- تامين نيازهاي واحد نقليه مراكز

- نظارت بر فعاليتهاي نيروهاي خدماتي

- نظارت بر كارهاي تاسيساتي و تعميراتي مراكز و ستاد

- تنظيم قراردادهاي مختلف

- صدور درخواست خريد كالاهاي مصرفي

-بررسي مشكلات و نيازهاي مراكز و خانه هاي بهداشت

فرآیند درخواست دفاتر وتجهیزات

 

تلفن رئیس امور عمومی :88720214

مسئول کارگزینی : 887201087