صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد بهداشت حرفه اي 

 

 

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

این رشته در طول دو دهه گذشته اسامی متعددی را از قبیل حفاظت و بهداشت کار، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی دارا بوده، لیکن در سال های اخیر به جهت گستردگی حوزه فعالیت های آن، همه مشاغل را اعم از تولیدی یا غیر تولیدی ، صنعتی یا غیر صنعتی ، تحت پوشش قرار داده و با نام بهداشت حرفه ای در چهار بخش کشاورزی، معدن، خدمات و صنعت فعالیت می نماید.

تعریف بهداشت حرفه ای:

بهداشت حرفه ای علمی است که با مسائل بهداشت محیط کار و سلامت افرادی که به کار گمارده می شوند سر و کار دارد.  

اهداف کلی واحد بهداشت حرفه ای     

تخصص های فنی و مهندسی بهداشت حرفه ای

وظایف متخصصین بهداشت حرفه ای

برنامه های کلی و اجرایی بهداشت حرفه ای در کارخانجات

فصل‌ چهارم ‌قانون کار: حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار

 دستورالعمل جامع بازرسي بهداشت حرفه اي كشور

سند اجرایی بهداشت حرفه ای

فعالیت بهداشت حرفه ای در خانه بهداشت روستایی

برنامه عملیاتی سلامت و بهداشت عوامل اجرایی پسماندها

  تلفن:  88719176
  ایمیل : HSE.SG1391@gmail.com