صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحدمدیریت کاهش خطر بلایا 

نام مسئول واحد :

مهندس داریوش شهبازی کارشناس ارشد HSE

 

       تلفن :88719176    آدرس الکترونیکی:dariush.HSE@gmail.com