صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد بهداشت مدارس  > اهم وظایف واحد بهداشت مدارس  

اهم وظایف واحد بهداشت مدارس :

  • برنامه جامع آموزش سلامت خاص گروه نوجوانان وجوانان
  • ارائه خدمات باليني و نظام مراقبت از سلامت نوجوانان وجوانان
  • سلامت و ايمني محيط مدارس ودانشگاه وساير محل تجمعي اين گروه
  • بهبود تغذيه نوجوانان وجوانان
  • بهبود تحرك فيزيكي و تربيت بدني نوجوانان وجوانان
  • خدمات سلامت روان با رويكرد كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نوجوانان وجوانان
  •       مشاركت والدين ، جامعه و شبكه داوطلبان در برنامه‌هاي ارتقاء سلامت نوجوانان وجوانان