صفحه اصلي > فرم پیشنهاد و انتقاد > منشور حقوق بیمار در ایران 

منشورحقوق بیماردرایران

یکایک افرادجامعه متعهدبه حفظ واحترام به کرامت انسانهامی باشند.این امردرشرایط بیماري از اهمیت ویژه اي برخورداراست.

براساس قانون اساسی توجه به کرامت والاي انسانی ازاصول پایه نظام جمهوري اسلامی بوده،دولت موظفاست خدمات بهداشتی-درمانی رابراي یکایک افراد کشورتأمین کند. براین اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه ومبتنی براحترام به حقوق ورعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور باتوجه به ارزشهاي والاي انسانی و مبتنی برفرهنگ اسلامی وایرانی و بر پایه برابري کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت وباهدف حفظ،ارتقاوتحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان وگیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

- ارائه خدمات سلامت باید:

۱-۱ ) شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها،اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

۱-۲ )   برپایه ي صداقت،انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد.

۱-۳ ) فارغ ازهرگونه تبعیض ازجمله قومی،فرهنگی،مذهبی،نوع بیماري وجنسیتی باشد.

۱-۴ ) بر اساس دانش روز باشد.

۱-۵ ) مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد.

۱-۶ ) درمورد توزیع منابع سلامت مبتنی برعدالت واولویتهاي درمانی بیماران باشد.

۱-۷ ) مبتنی برهماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري ، تشخیص ، درمان و توانبخشی باشد.

۱-۸ ) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري وبه دور ازتحمیل درد ورنج و محدودیتهاي غیر ضروري باشد.

۱-۹ ) توجه ویژه اي به حقوق گروههاي آسیب پذیر جامعه ازجمله کودکان،زنان باردار ،سالمندان،بیماران روانی،زندانیان،معلولان ذهنی وجسمی وافراد بدون سرپرست داشته باشد.

۱-۱۰ ) در سریعترین زمان ممکن وبااحترام به وقت بیمار باشد.

۱-۱۱ ) بادر نظرگرفتن متغیرهایی چون زبان،سن وجنس گیرندگان خدمت باشد.

۱-۱۲ ) درمراقبتهاي ضروري وفوري(اورژانس)،بدون توجه به تأمین هزینه يآن صورت گیرد. درمواردغیرفوري(الکتیو) براساس ضوابط تعریف شده باشد.

۱-۱۳ ) درمراقبتهاي ضروري وفوري (اورژانس)،درصورتیکه ارائه خدمات مناسب ممکنن باشد،لازماست پس از ارائهي خدمات ضروري وتوضیحات لازم،زمینه انتقال بیمار به واحد مجهزفراهم گردد.

۱-۱۴ ) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماري غیرقابل برگشت ومرگ بیمار قریب الوقوع میباشد با هدف حفظ آسایش وي ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار،توجه به نیازهاي روانی،اجتماعی،معنوي وعاطفی وي و خانواده اش در زمان احتضار میباشد. بیماردرحال احتضار حق دارد درآخرین لحظات زندگی خویش بافردي که میخواهد همراه گردد.

اطلاعات بایدبه نحو مطلوب وبه میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

۲-۱ ) محتواي اطلاعات باید شامل مواردذیل باشد:

۲-۲-۱ ) مفادمنشورحقوق بیماردرزمان پذیرش

۲-۱-۲ ) ضوابطوهزینه هاي قابل پیشبینی  اعم از خدمات درمانی وغیردرمانی وضوابط بیمه ومعرفی سیستمهاي حمایتی درزمان پذیرش

۲-۱-۳ ) نام،مسؤولیت و رتبه حرفه اي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت ازجمله پزشک،پرستار و دانشجو وارتباط حرفه ا ي آنها بایکدیگر

۲-۱-۴ ) روش هاي تشخیصی ودرمانی ونقاط ضعف وقوت هرروش و عوارض احتمالی آن،تشخیص بیماري،پیش آگهی وعوارض آن ونیزکلیه ي اطلاعات تأثیر گذاردرروندتصميم گيري  بیمار

۲-۱-۵ ) نحوه ي دسترسی به پزشک معالج واعضاي اصلی گروه پزشکی درطول درمان

۲-۱-۶ ) کلیه ي اقداماتی کهماهیت پژوهشی دارند.

۲-۱-۷ ) ارائه آموزشهاي ضروري براي استمرار درمان

۲-۲ ) نحوه ي ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

۲-۲-۱ ) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب باشرایط بیمار از جمله اضطراب ودرد و ویژگی هاي فردي وي ازجمله زبان،تحصیلات وتوان درك دراختیار وي قرار گیرد،مگراینکه:تأخیردر شروع درمان به واسطه ي ارائه ي اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد. (دراین صورت انتقال اطلاعاتپس از اقدام ضروري،دراولین زمان مناسب باید انجام شود)

- بیمار علیرغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات،ازاین امرامتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود،مگراین که عدم اطلاع بیمار،وي یا سایرین رادرمعرض خطر جدي قرار دهد.

۲-۲-۲ ) بیمارمی تواند به کلیه ي اطلاعات ثبت شده درپرونده ي بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن رادریافت نموده وتصحیح اشتباهات مندرج درآن رادرخواست نماید.

حق انتخاب وتصمیم گیري آزادانه بیماردر دریافت خدمات سلامت باید محترم

شمرده شود.

- 4 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حقبی مار است.

۵-۱ ) هربیمارحق دارد درصورت ادعاي نقض حقوق خودکه موضوع این منشوراست،بدون اختلال درکیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذيصلاح شکایت نماید

۵-۲ ) بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خودآگاه شوند.