صفحه اصلي >  واحدهای ستادی > واحد دهان و دندان 

واحد بهداشت دهان ودندان   

کارشناس مسئول :دکتر امیر اکرم اردلان

 سوابق کاری:

ازسال 77تا سال 80به عنوان دندانپزشک در مراکز بهداشتی درمانی

از اردیبهشت ماه 80تا 90 به عنوان کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت شهرستان سنندج دانشگاه علوم پزشکی کردستان

نماینده دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی ازتاریخ 1383تا 1387و از تاریخ 1387تاکنون

نماینده دندانپزشکان در هیاٌتهای بدوی سازمان نظام پزشکی

مسئول امور رفاهی وکمیسیون بانوان

انتقال از سال 90 از کردستان به تهران وکارشناس مسئول واحدبهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت شمالغرب

شرح وظایف واحد بهداشت دهان ودندان

شرح وظایف مسئول واحد بهداشت دهان ودندان

شرح وظایف کارشناس واحد بهداشت دهان ودندان

عملکردواحـــد دهان ودندان مرکز بهـــداشت شمالغرب تهران