صفحه اصلي >  واحدهای ستادی >  واحد گسترش 

واحد گسترش

کارشناس مسئول :دکتر امیر اکرم اردلان

دندانپزشک ،متولد سال 1340 در شهرستان سنندج

 سوابق کاری:

ازسال 77تا سال 80به عنوان دندانپزشک در مراکز بهداشتی درمانی

از اردیبهشت ماه 80تا 90 به عنوان کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت شهرستان سنندج دانشگاه علوم پزشکی

کردستان

نماینده دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی ازتاریخ 1383تا 1387و از تاریخ 1387تاکنون

نماینده دندانپزشکان در هیاٌتهای بدوی سازمان نظام پزشکی

مسئول امور رفاهی وکمیسیون بانوان

انتقال از سال 90 از کردستان به تهران وکارشناس مسئول واحدبهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت شمالغرب

شرح وظایف واحد گسترش

جلب مشارکت های مردمی

بهورز

بیمه روستایی

نیروی انسانی

 

پزشک خانواده