شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 971
 بازدید امروز : 288
 کل بازدید : 695104
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 1.4391
شرح وظایف واحد آمار
شرح وظایف:
1- دريافت آمار مراجعين سرپايی از مراکز شهری ، روستايی ، پايگاههاو خانه های بهداشت در سوم هر ماه

  2- پيگيری تلفنی آمارهای ناقص ويا عدم ارسال بصورت ماهانه

  3- طراحی فرم مراجعين سرپايی در نرم افزار EXCEL به تفکيک مراکز شهری ، روستايی ، پايگاههاو خانه های بهداشت

  4- ثبت و جمع بندی اطلاعات فرم مراجعين سرپايی به صورت ماهانه به تفکيک مراکز شهری ، روستايی ، پايگاههاو خانه های بهداشت جهت ارسال به معاونت بهداشتی

  5- رسم نمودارهای مقايسه ای تعداد مراجعين (سه ماهه وشش ماهه)

  6- تنظيم دستورالعمل فرم مراجعين سرپايی به ريز ودر برگيرنده موارد استثناء جهت ارسال به مراکز

  7- تهيه سئوالات فرمهای نظام نوين آماری جهت آزمون ماماها

  8- محاسبه ميانگين و ميانه سنی جمعيت شهريار( بر اساس سرشماری)و ترسيم نمودارهای گروههای سنی به تفکيک مرد وزن

  9- ترسيم هرم سنی جمعيت شهريار به تفکيک شهری و روستايی( بر اساس سرشماری)

  10- پايش از مراکز و پايگاههای وابسته طبق برنامه تنظيمی و تکميل چک ليست پايش

  11- ورود امتيازات پايش مراکز در فايل مربوطه و رتبه بندی آنها

  12- پايش نحوه ثبت دفاتر مراجعين روزانه پزشکان

  13- ورود امتيازات پزشکان مراکز و رتبه بندی امتيازات کسب شده پزشکان

  14- ارسال گزارش پس خوراند به مراکز تابعه

  15- پی گيری پس خوراندها از مراکز

  16- آموزش فرم نظام نوين آماری درکارگاه برگزار شده توسط واحد آماربرای سرپرستان مراکز و مسئولين فنی پايگاهها

  17- آموزش کتاب آمار بهورزان و فرمهای برد سرپرستی جهت بهورزان خانه های تابعه در کلاس آموزشی برگزار شده توسط آموزشگاه بهورزی

  18- تهيه سئوالات آمار جهت آزمون بهورزان

  19- برآورد و تکثير و توزيع فرم مراجعين سرپايی و فرمهای برد سرپرستی برای کليه مراکز ،پايگاهها و خانه های بهداشت

  20- تکثير فرمهای لازم جهت برگزاری کارگاههای واحد آمار

  21- شرکت در کارگاهها و کلاسهای آموزشی