شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 710
 بازدید امروز : 95
 کل بازدید : 695204
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.0791
معرفی واحد آمار
معرفی واحد

«آمار» پايه و اساس«برنامه ريزي» است . آمار زيربنای تمام حرکت هايی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمينان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ريزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجود در مسير درست به کارگرفته نخواهد شد. به بيان ديگر، آمار، مهم ترين ابزار ارزيابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ريزی برای آينده و يکی از عوامل اصلی سياست گذاری و مديريت در هر سازمانی محسوب می شود، مقوله ای که ارزش آن روزبه روز بيشتر می شود. به طوری که دنيای جديد را «جهان آمار و احتمالات» نام نهاده اند. در تبيين نقش و وظيفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاريک تصميم گيری صريح و بی ابهام فرد تصميم گيرنده. از سوی ديگر، برنامه ريزی متکی بر آمارهای صحيح، درست و به موقع، يکی از رموز موفقيت و پيشرفت سازمان ها است. مديريت با برنامه ريزی می تواند مشکلات احتمالی را پيش بينی و برای آن ها چاره انديشی کند. بهره گيری درست از آمار و برنامه ريزی، فوايد زيادی را به همراه دارد.

  در بيان جايگاه آمار و اطلاعات می توان به چند نکته اشاره کرد :

  • اطلاعات بايد طبقه بندی گردد .
  • جريان داده ها امکان تصميم گيری های مطمئن را در يک سازمان بهم پيوسته فراهم می سازد .
  • صحت داده ها از مهم ترين اجزاء نظام اطلاعاتی می باشد .
  • عملکردی بــودن آمــار می تـوانــد در کارآئی و اثربخشی سيستم موثر بوده ومی تواند با تجزيه وتحليل داده ها آگاهی مديران را افزايش داده و در کارآمدسازی نظام اطلاعات موثر باشد .

  با توجه به تاثير مستقيم تعداد مراجعين سرپايی بر روی رضايت مراجعين و درآمد واحد های تابعه مرکز بهداشت شهرستان ، اهميت بررسی آمار مراجعين سرپايی به واحد های پزشکی ، دندانپزشکی ، مامايی ، آزمايشگاه ، تزريقات ، پانسمان و داروخانه را نشان می دهد.