شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1178
 بازدید امروز : 227
 کل بازدید : 701500
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.4331
شرح وظایف واحد

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای:

برنامه ریزی
 
 •  برنامه ريزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعيت بهداشت محيط کارو شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
 • تدوين برنامه استراتژيک واحد
 • تدوين برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
 • برآورد و تامين منابع و امکانات و الزامات مورد نياز جهت اجرای برنامه هایبهداشت حرفه ای
 
سازماندهی
 • هماهنگی درون بخشی با ساير واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانیتابعه
 • هماهنگی بين بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره جهاد کشاورزی،اداره کل کار وامور اجتماعی، سازمان محيط زيست، شهرداری ، اتحاديه‌های صنفی و...)
 
پایش و نظارت
 
 • نظارت و پايش فعاليتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظرياتکارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
 • نظارت بر تجزيه و تحليل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهيه و ارسال پسخوراندبه مراکز مربوطه
 • نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح سیلیکوزیس،آزبستوزیس ،بهداشت کشاورزی و.....)
 • هدايت برنامه استراتژيک واحد
 • تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشارکتی و انگيزش کارکنان بمنظور ارتقاءفرآيندهای واحد.
 •  تهيه و تدوين دستورالعملهای اجرائی فرآيندهای واحد بهداشت حرفه ای وبازنگری اين دستورالعملها درصورت نياز.
 
تجریه و تحلیل داده ها
 
 • همکاری در اجرای طرحهای تحقيقاتی ملی و مقطعی.
 • بررسی پيشنهادات و پيگيری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
 • تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نياز و ابلاغ به مراکزتابعه.
 
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه
 
 • شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات تحت پوشش
 •  همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعيت بهداشت محيط کار وشناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنايع تحت پوشش
 • بازديد از کارگاههای تازه تاسيس جهت صدور صلاحيت بهداشتی.
 • ثبت و پيگيری شکوائيه های بهداشتی دريافت شده تا حصول نتيجه.
 •  همکاری در برنامه‌ريزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناسواحد، کارشناس صنايع، بهداشتياران کار، بهگران و کارآموزان)
 • همکاری در اجرای طرحهای تحقيقاتی، ملی و مقطعی.
 •  جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعاليتهای بهداشت حرفه ای بصورت شش ماههو ساليانه.
 • تجزيه و تحليل داده‌های آماری و گزارش فعاليتهای واحد.
 • معرفی کارگاههای متخلف از موازين بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.
 • همکاری در برنامه‌ريزی فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه ای.
 • هماهنگی درون بخشی با ساير واحدهای شبکه و مراکز تابعه.
 • همکاری در تهيه و تدوين دستورالعملهای اجرائی فرآيندهای واحد بهداشت حرفهای و بازنگری آنها.
 • بازدید از خانه های بهداشت روستایی و نظارت بر نحوه ی عملکرد بهورز در زمینه بهداشت حرفه ای
 
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز
 
 • پايش کارگاه ها با ابعاد جمعیتی زیر 50نفر( شناسايی، تحت پوشش قراردادن و پيگيری کارگاهها یتحت پوشش منطقه)
 • رسيدگی به شکوائيه های بهداشتی واصله
 •  اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف (شاغلين ، مديران ، بهورزان و....)
 • جمع آوری و جمع بندی آمار فعاليتها، تهيه آمار مقايسه ای و تجزيه وتحليل آن به صورت شش ماهه و ساليانه
 • همکاری در اجرای طرح های تحقيقاتی
 • نظارت بر نحوه انجام معاينات بهداشتی شاغلين اعم از بدو استخدام ،دوره ای و اختصاصی
 • نظارت بر شناسايی ، اندازه گيری و کنترل عوامل زيان آور محيط کار
 • اجرای طرح های مختلف شامل ( طرح ارگونومی، بهداشت کشاورزی ، بقا ،پسماند،پايش ، سيليکوزيس ،پروفایل ایمنی شیمایی ،آزبست و.....)
 • پيگيری در جهت ايجاد کميته های حفاظت فنی و بهداشت کار در صنايع ونظارت بر عملکرد آن ها
 • ارجاع کارگاه های متخلف بهداشتی به شبکه جهت ارجاع به مراجع قضایی
 • ارزيابی عملکرد شرکت های مجوزدارارائه دهنده خدمات سلامت کاردر حین انجام کار در کارگاه ها
 • ارزیابی عملکرد کارشناسان صنایع و ارسال نتایج ارزیابی به شبکه
 • شرکت در جلسات هماهنگی داخلی و بررسی و پیگیری مصوبات صورتجلسات مربوطه و ارسال پسخوراند
 • تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه