شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 687
 بازدید امروز : 41
 کل بازدید : 701314
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.6601
محورهای عملکردی

محورهای عملکردی
1. مسئوليت های آموزشی:
  -نيازسنجی ،طراحی،اجرا وارزشيابی دوره های آموزشی تخصصی در توانمند سازی کارکنان تيم سلامت و رابطين آموزش سلامت
  - مشارکت در طراحی برنامه نيازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکيک گروه های هدف شهرستان
  - اجرای برنامه نيازسنجی باهمکاری کارشناسان واحدها و گروههای فنی و مراکز تابعه شهرستان
  - تهيه اولويت های آموزش سلامت
  - نظارت برفرايند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدهای بهداشتی تابعه بر اساس نياز سنجی
  - نظارت برفرايند توليد و توزيع رسانه های آموزش سلامت
  -نظارت بر فرايند ارزشيابی مداخلات آموزشی و ارزيابی رسانه های توليدی شهرستان و گروهها و واحدهای فنی
  - مشارکت در طراحی واجرای بسيج های چند رسانه ای و آموزش همگانی
  -پايش ،نظارت،کنترل وارزشيابی فعاليت ها و مداخلات آموزشی شهرستان های تابعه
  - تهيه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق


2. مسئوليت های ارتباطی:
  -نظارت و هدايت برنامه های ارتباطی و آموزشی از طريق مديريت کميته های هماهنگی درون بخشی وپيگيری واجرای مصوبات
  - توسعه ارتباط برون بخشی وبازاريابی اجتماعی سلامت از طريق شناسايی،طبقه بندی وجلب مشارکت افراد وگروه های حامی سلامت همچون ،مراکز وسازمان های دولتی،غير دولتی ،خصوصی
  - همکاری با واحدهای فنی دربرنامه ريزی ،اجرا وارزشيابی مناسبت های سلامت
  -جذب،سازماندهی وتوانمندسازی رابطين سلامت اعم از سازمان ها وادارات ، روحانيون ، بسيج و...در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ،خانواده وجوامع درسطح استان
  - تهيه برنامه زمان بندی آموزش رابطين سلامت ادارات بر اساس اولويت ها و اجرای آن با همکاری کارشناسن واحدهای فنی
  -پايش ،نظارت،کنترل وارزيابی فعاليتها ومداخلات آموزش سلامت
  -تهيه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق


3-مسئوليت های توليد:
  -برنامه ريزی و تامين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت
  -ايجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت از طريق دريافت ،آرشيو و ايجاد دسترسی به مواد آموزشی توليد شده
  -هدايت و نظارت بر فرايند توليد و انتشار وارزيابی مواد ورسانه های آموزش سلامت
  -هدايت ونظارت برپيش آزمون مواد آموزشی وتحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشی
  -برنامه ريزی و تخصيص مواد آموزشی و رسانه های آموزش سلامت توليد شده
  - اطلاع رسانی در زمينه مواد آموزشی دريافت شده به متقاضيان
  -پايش ،نظارت ،کنترل وارزشيابی فعاليت ها و مداخلات آموزشی
  - تهيه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق.

  4. مسئوليت های اطلاعاتی:
  - جمع آوری ،تحليل وارائه اطلاعات وگزارش ادواری در زمينه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت
  - پژوهش های کاربردی (کمی وکيفی) درزمينه رفتارهای مرتبط با سلامت شهرستان
  - تهيه وتوليد منابع آموزشی مورد نياز وترويج رويکردهای نوين آموزش سلامت به مشتريان
  - تشکيل وبه روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت شهرستان
  - ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت
  - پايش و نظارت ،کنترل وارزشيابی فعاليتها و مداخلات آموزشی در سطح شهرستان

5-فعاليتهای دانشجويی
  - نظارت بر نحوه عملکرد آموزش دانشجويان
  - نظارت بر حضور و غياب کليه دانشجويان اعم از اينکه همراه با مربی و يا بدون مربی باشند و حتما" بايد در دفتر حضور و غياب دانشجويان اسامی مطابق با ابلاغ صادر شده از ستاد ثبت شده باشد همچنين از پذيرفتن فردی که ابلاغ ندارد بايد جدا" خود داری گردد .
  - دانشجويانی که در ابلاغ صادر شده دارای عنوان « با مربي» می باشند فقط با حضور مربی اجازه حضور در واحدهای مختلف مرکز و انجام کار را دارند ، که نظارت اين امر به عهده سرپرست مرکز می باشد .
  - در پايان هر دوره آموزش دانشجويان برای گروه های دارای فرم مشخص سرپرست مرکز بايد فرم را تکميل و ارسال نمايد و برای ساير گروهها گواهی انجام کار با قيد غيبت های دانشجويان صادر نمايد .