شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1116
 بازدید امروز : 23
 کل بازدید : 701296
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 1.5321
شرح وظایف واحد مدارس
  شرح وظائف کارشناس مسئول 

 •   * مشکلات سلامت جمعيت تحت پوشش مرکز را شناسايی نمايند. 
 •   * نظارت برجمع آوری وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليت ها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتی 
 •   * بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها 
 •   * شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاس های آموزشی و... 
 •   * تهيه وتدوين وارائه متون رسانه و مدول های علمی آموزشی در زمينه بهداشت مدارس برای گروه هدف بهداشت مدارس
 •  ( دانش آموز – والدين – کارکنان ومعلمين ) 
 •   * اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی 
 •   * بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها 
 •   * تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی 
 •   * تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت کارکنان ، پوياسازی و ارتقاء سيستم 
 •   * بررسی وضعيت موجود برآورد نيازهای مالی ، نيروی انسانی و تجهيزات هماهنگی 
 •   * همکاری بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس 
 •   * هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش 
 •   * فراهم نمودن زمينه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدين درارتقای بهداشت مدارس 
 •   * همکاری با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتی دربرنامه ريزی های تفضيلی 
 •   * نظارت ، پايش وارزشيابی مستمرومداوم ازفعاليت های بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه 
 •   * تهيه وتدوين برنامه عملياتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت بهداشتی 
 •   * تعيين شاخص های جمعيتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش 
  
  شرح وظائف کارشناس بهداشت مدارس درمرکزبهداشت 
 •   * جمع آوری وجمع بندی اطلاعات وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليت ها وگزارش به کارشناس مسؤول 
 •   * نظارت وبررسی فرم های آماری و گزارش دهی ماهانه مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه
 •   * اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی 
 •   * همکاری دربررسی شناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و
 •  اقدام درجهت رفع آنها 
 •   * تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی 
 •   * همکاری بررسی وضعيت موجود وبرآورد نيازهای مالی ونيروی انسانی تجهيزات ، ملزومات 
 •   * هماهنگی و همکاری بين واحدبهداشت مدارس وسايربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه های مدارس 
 •   * هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش 
 •   * نظارت ، پايش وارزشيابی مستمر ازفعاليتهای بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه 
 •   * برنامه ريزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان براساس دستورالعمل های ابلاغی 
 •   * برنامه ريزی ونظارت برحسن اجرای واکسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه 
 •   * هماهنگی با واحد بهداشت محيط درحسن اجرای بررسی وضعيت ايمنی وبهداشت محيط مدارس 
 •   * برنامه ريزی ونظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياری،پايش يدادرار و... )