شبکه بهداشت و درمان شهریار
نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1303
 بازدید امروز : 47
 کل بازدید : 695155
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.7961
معرفی واحد مدارس

معرفی واحد

مهمترين سرمايه در هر خانواده فرزندان آن ودر هر جامعه‌ای نيروی انسانی آ‌ن جامعه است .کشور ايران يکی از جوانترين جوامع معاصر است به نحويکه قريب5/42درصدجمعيت کشورراگروه سني25-6سال تشکيل ميدهد.اکثر کودکان ،نوجوانان وجوانان24-6سال کشور درحال تحصيل وکار ودرمعرض مخاطرات جسمی وروانی واجتماعی ويژه

اين سنين ميباشندکه تقويت رفتارهای سلامتی ازاين مخاطرات جلوگيری خواهد نمود. لذا آموزش و بهداشت دو موضوع مهم پيش روی برنامه ريزان و سياستگذاران کشور خواهد بود.نيروی انسانی به سلامت آموزش علوم و فنون و همراه آن اخلاق حميده‌‌ی انسانی و صفات بشر دوستانه نياز دارد و مدرسه ارزنده‌ترين واحد اجتماعی سازمان يافته برای تأمين اين نياز می‌باشد . مدرسه نهادی است که در آن يک سوم جمعيت کشور در زمان معين

برای آموزش وپرورش گردهم می‌آيند. بنابراين برای توسعه‌ی بهداشت دانش آموزان،کارکنان مدرسه ،خانواده‌ها و بالاخره جامعه، مدرسه جايگاه فوق العاده‌ای است. زيرافرصت‌های دستيابی به دستاوردهای مهم بهداشت و آموزش را با سرمايه‌گذاری اندک در آموزش و منابع بهداشتی فراهم می‌کند. مدرسه در هر جامعه يک نهاد بنيادی است که علاوه بر امکان توسعه بهداشت دانش‌آموزان توسعه بهداشت تمامی جامعه را به وجود می‌آورد. کودکان و نوجوانان آينده سازان کشور هستند بدين سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمين کننده سلامت حال و آينده جامعه است. دانش آموزان قشر آسيب پذير جامعه بوده که ارائه خدمات جهت آنها در جوامع مختلف متفاوت می باشد. اما اساساً برای همه دانش آموزان مدارس صرفنظر از اختلافات نژاد، آب و هوا و منطقه جغرافيايی، مسائل همسان و نقطه نظرات مشترکی وجود دارد به طوری که در اکثر کشورهای جهان مراقبت های بهداشتی دانش آموزان وآموزش آنها ازمهمترين مسائل ويژه بهداشتی می باشد.

 واحد سلامت نو جوانان ،جوانان ومدارس يکی از واحدهای تابعه مرکز بهداشت است که هدف تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوجوانان، جوانان و دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلی (مدارس) را بر عهده دارد فعاليت های اين واحد به دلايل زير حائز اهميت است:

·         * بخش عظيمی ازجمعيت کشورراتشکيل می دهد.

·         * به دليل کامل نشدن مهارتها وشرايط سنی،آسيب پذيرودرمعرض ابتلابه بيماريهای عفونی خطرناک هستند.

·         * پايه گذاری رفتارهای بهداشتی در اين سنين صورت می گيرد بااين کار می توان گام بزرگی در پيشگيری از بيماريها در سنين بالاترهزينه های زيادی را بر جامعه تحميل می کند برداشت .

·         * از مهمترين گروههای در معرض خطر حوادث،سوانح ونيز خشونت هستند.

·         * دانش آموزان چون درسن فراگيری هستند قادرندآموزشهای بهداشتی را به خوبی بياموزند بکار گيرند وبه خانواده واجتماع انتقال دهند، با توجه به اين نکات

·         برنامه بهداشت مدارس از جايگاه و اهميت ويژه ای در ارتقای سطح سلامت دانش آموزان جامعه برخوردار است .

 

کارشناسان واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس به منظور تحقق رسالت اصلی اين واحدکه همان تامين،حفظ وارتقاءسلامت جسمانی و روانی دانش آموزان است ، برنامه های مختلفی را از قبيل آموزش بهداشت به گروه هدف، مراقبتهای بهداشتی از قبيل (غربالگری، معاينات پزشکی، واکسيناسيون، پديکولوزيس) ، برنامه های بهداشت باروری وبلوغ، سلامت محيط مدارس و بوفه‌ها، تغذيه مدارس و برنامه‌های مشارکتی برون بخش (و حوادث در مدارس) راسالانه به اجرا در می‌آورد و برای موفقيت در امور مذکور با سازمانها و اداراتی مانند: آموزش و پرورش ، واحد پيشگيری از بيماريها، بهداشت خانواده، بهداشت دهان و دندان، بهداشت محيط و حرفه ای، آموزش بهداشت، گسترش شبکه، امور دارويی و آمار در تعامل و همکاری تنگاتنگ است.

 

-تعريف بهداشت مدارس

طبق تعريف سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت مدارس عبارتست ازمجموعه اقداماتی که به منظور تشخيص تامين وارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی دانش آموز ان و آندسته از کارکنانی که به نحوی درارتباط بادانش آموزان قراردارند به اجرا درمی آيد . منظوراز دانش آموز ، کليه افرادی است که درمقاطع وپايه های تحصيلی مختلف ازپيش دبستانی تا پيش دانشگاهی درآموزشگاههای کشوربه تحصيل اشتغال دارند .

 

-هدف کلی :

هدف کلی بهداشت مدارس عبارتست ازتشخيص ، تامين وارتقاء سلامت جسمی ، روانی واجتماعی ومعنوی دانش آموزان وکارکنان مدارس

 

-اهداف اختصاصی :

بهداشت مدارس ضمن فعاليت برای تحقق اهداف بهداشت عمومی ، برای دستيابی به اهداف اختصاصی زير تلاش می کند :

·         * ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان

·         * ارتقاء سطح آگاهی ، نگرش وعملکرد بهداشتی کارکنان مدارس و والدين دانش آموزان

·         * ايجاد ميل به سلامت درکودکان ونوجوانان دانش آموز

·         * آموزش ، تمرين مهارت های سالم زيستن به نحوی که طبيعت ثانوی آن ها شود .

·         * بهبود وضعيت ايمنی و بهداشت محيط مدارس

 

-راهبردهای اساسی برای تحقق اهداف بهداشت مدارس

 

·         * طراحی نظام کارآمد و اثربخش برمبنای نيازهای دانش آموزان ، مدارس وجامعه

·         * ساماندهی هماهنگی بين بخشی در زمينه برنامه های بهداشت مدارس

·         * توسعه وبهبود کمی وکيفی ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی گروه های هدف بهداشت مدارس

·         * ساماندهی نظام اطلاعات بهداشت مدارس

·         * ساماندهی جلب مشارکت سازمانهای دولتی وغيردولتی ومردم درارائه خدمات بهداشت مدارس

·         * بهبود کيفی آموزش بهداشت به دانش آموزان ، والدين و کارکنان مدارس

·         * تامين دسترسی دانش آموزان وکارکنان مدارس به خدمات بهداشت مدارس

·         * افزايش توانمندی کارکنان در زمينه ارائه خدمات بهداشت مدارس

·         * ساماندهی تربيت ، جذب ، توزيع وتقويت نيروی انسانی ومنابع مالی مورد نيازبهداشت مدارس

·         * ساماندهی نظام پايش وارزشيابی بهداشت مدارس

 

- اصول کلی خدمات بهداشت مدارس


برنامه ها و فعاليت های بهداشت مدارس را درچهارمحورکلی آموزش بهداشت درمدرسه ، مراقبت بهداشتی درمانی دانش آموزان ، تدارک و نظارت برايمنی وبهداشت محيط مدرسه ، نظارت برتغذيه دانش آموزان درمدرسه مطرح و مورد مطالعه قرارداد عناوين کلی برنامه های بهداشت مدارس به شرح زيرمی باشد .

 

الف - آموزش بهداشت مدارس

آموزش بهداشت به دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدين دانش آموزان ازطريق برنامه های درون مدرسه

آموزش بهداشت به دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدين دانش آموزان ازطريق برنامه های خارج ازمدرسه

 

ب - مراقبت بهداشتی ودرمانی دانش آموزان

برای هرگونه اقدام جهت ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به دانش آموز بايد تعاريف عملی روشنی ازدانش آموز نيازمند به مراقبت های بهداشتی ودرمانی داشته باشيم وبرای انجام اين امر نيازمند شاخص های سلامت دانش آموز و معيارهای مداخله هستيم بنابراين ارائه خدمات بهداشتی درمانی درقالب فعاليت های زيرقابل اجرا می باشد :

·         * ارزيابی سلامت دانش آموز هنگام ورود به پايه اول ابتدايی وتشکيل وثبت شناسنامه بهداشتی اوبه منظور مداخله به هنگام برای رفع مشکل

·         انجام معاينات دوره ای براساس دستورالعمل اجرای شناسنامه سلامت دانش آموز به منظورمراقبت بهداشتی

·         * معاينات متناوب بهداشتی با هدف بيماريابی ، ارجاع ودرمان

·         * مراقبت ازدانش آموزان نيازمند مراقبت های ويژه مثل مبتلايان به بيماريهای مزمن

·         * مراقبتهای فوری درصورت نيازبه کمک های اوليه مثل حوادث ، زخم ها وبيماريهای ناگهانی

·         * ثبت وگزارش وپيگيری موارد ارجاع شده ومرجوعی ازمراکزبهداشتی درمانی

 

ج – تدارک ،نظارت برايمنی وبهداشت محيط مدرسه

* برای تامين ، نگهداری واستفاده ازمحيط فيزيکی مناسب خدمات زيرمورد تاکيد می باشد .

·         * رعايت استانداردهای لازم برای محيط فيزيکی وتاسيسات وتجهيزات بهداشتی مدرسه

·         * اعمال مديريت و نظارت برنگهداری مناسب از امکانات بهداشتی محيطمدرسه

·         * اعمال مديريت ونظارت براستفاده مناسب از امکانات بهداشتی موجود

 

د – نظارت برتغذيه دانش آموزان

بهبود تغذيه کودکان درسنين مدرسه مستلزم مجموعه فعاليت های هماهنگ وبرنامه ريزی شده است بهداشت مدارس در پناه آموزش های صحيح به دانش آموزان ، والدين و کارکنان مدارس می تواند دو اقدام اساسی زيررا دربهبود تغذيه سنين مدرسه انجام دهد .

 

·         * اول نظارت برنحوه عرضه وتوزيع مواد غذايی به دانش آموزان درداخل واطراف مدرسه

·         * دوم عرضه مواد غذايی مغذی وسالم برای ايجاد عادات غذايی مناسب در دانش آموزان