كليه اعمال تصويربرداری عمومی و تخصصی رنگی خصوصا در حوزه دستگاه ادراری تناسلی جهت بيماران بستری و مراجعين سرپائی، با نظارت متخصصين و کارشناسان مجرب در اين مرکز انجام می پذيرد.اين مركز در زمينه خدمات تصوير برداری دارای تجهيزات زير می باشد:

♦ اين مركز در زمينه خدمات تصوير برداری دارای تجهيزات زير می باشد:

♦ دستگاه MRI مدرن 1/5 تسلا HD که آماده انجام MRI از کلیه اندامها و بافتها و مفاصل و عروق اندام با کیفیت بالا و تعرفه دولتی می باشد.

♦ CT اسکن

♦ سه دستگاه راديولوژي ديجيتال Dbr و فلورسکوپی دیجیتال و يک دستگاه راديوگرافی عمومی و با استفاده از سیستم Cr و Pacs کلیه رادیوگرافی های عمومی و تخصی رنگی ارولوژی مانند IVP، VCUG، RUG، RPG ، آنتي گريد، رتروگريد، سيستوگرام و غیره بیماران بستری و سرپایی را سرويس دهي مي نمايد.

♦ با استفاده از پنج دستگاه سونوگرافی شامل؛ سه دستگاه داپلر رنگي پيشرفته و دو دستگاه سونوگرافي عمومي کليه سونوگرافي ها از جمله سونوگرافی اندام، داپلر عروق کلیه، داپلر کليه پيوندي، داپلر کليه Native، سونوگرافی ترانس رکتال، داپلر عروق اندام و غيره را برای بیماران بستری و سرپایی انجام مي دهد.