- خون شناسی: آزمايشاتی از قبيل شمارش كامل گلبول ها، رتيكولوسيت ها، اسمير خون محيطی، آناليز مايعات بدن
- انعقاد: آزمايشاتی از قبيل تعيين وضعيت انعقادی (PT, PTT, FDP, فيبرينوژن)
- بيوشيمی: آزمايشاتی از قبيل تعيين وضعيت متابوليك، كاركرد كليه، كاركرد كبد، آنزيم های قلبی، گازهای خونی، الكتروليت ها، تومور ماركرها
- ميكروب شناسی: آزمايشات مستقيم و كشت ها، تعيين ميزان حساسيت به آنتی بيوتيك ها، تست های خاص ويروسی، انگلی، باكتری ها و قارچ ها
- ايمونولوژی: آزمايشاتی از قبيل اندازه گيری سطح كمپلمان ها، آنتی بادی ها، تست های سرولوژيك
- اندازه گيری سطح داروها در خون: سنجش سطح خونی داروها با روش TDX ، از قیيل سيكلوسپورين، ليتيوم، فنوباربيتال، افدرين، آمفتامين
- اندوكرين: اندازه گيری سطح هورمون ها از قبيل تست های تيروئيدی، پاراتيروئيدی، انسولين و تست های مرتبط با نازائی

آسيب شناسي:
• آسيب شناسی جراحی: بررسی و تفسير نمونه های ارسالی خصوصا در حوزه دستگاه ادراری، تناسلی. اين مركز با تفسير بيش از 1000 مورد نمونه در سال يكی از مراكز ارجاعی نمونه ها را در كل كشور تشكيل میدهد
• ايمونوهيستوشيمی: مطالعات ايمونوهيستوشيمی از قبيل HLA ، آزمايشات سازگاری گيرنده و دهنده كليه پيش از عمل پيوند
• سيتوپاتولوژی: ارزيابی ميكروسكوپی سلولی ادرار