دکتر پژمان شادپور

رئیس مرکز

دکتر پیمان شاهرخی

مدیر اجرایی مرکز

دکتر محسن شتی

اپیدمیولوژیست مرکز

لیلا لک

دبیر مرکز

 

تلفن
02188644486
فکس 02188644497