بخش CCU و postCCU - بخش CCU1 شامل 14 تخت مانیتوردار است. 8 تخت در قسمتCCU وجود دارد که 1 تخت آن ایزوله، و 6 تخت نیز در قسمت Postccu دارد. پذیرش بیماران قلبی از اورژانس های محب، هاشمی نژاد و بخش های محب و هاشمی نژاد می باشد. در این بخش موارد بستری شامل بیماران MI، ACS، Postcabc، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی است.