این بخش مختص بیماران نفرولوژی (مردان) می باشد که به نام مرحوم دکتر رسولی نامگذاری شده، و در طبقه دوم واقع شده است ، دارای 31 تخت بستری و 2 تخت دیالیز می باشد. با استفاده از امکانات ویژه و طراحی مناسب در فضاها سعی گردیده است محیطی راحت برای بیماران عزیز فراهم نماید. بیماران داخلی کلیه از قبیل : سندرم نفروتیک، دیابتیک نفروپاتی، بیماران دیالیزی، بیوپسی کلیه دراین بخش بستری می شوند. حدود 64%از پرسنل پرستاری ،قادر به انجام همودیالیز نیز می باشند. از خدمات بر جسته که در این بخش انجام می شود می توان انجام بیوپسی کلیه ،تعبیه کاتتر دیالیز، درمان بیماریهای داخلی کلیه، نمونه برداری از مغز استخوان و TAP مایع پلور را نام برد.