بخش پیوند با ظرفیت 10 تخت بستری مختص بیماران پیوند کلیه در طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. این بخش دارای اتاقهای 1 تخته، 2 تخته،4 تخته و1 تخت دیالیز می باشد. بر بالین تختهای بستری ساکشن و اکسیژن سانترال فعال وجود.در این بخش بیماران CRF کاندید پیوند کلیه، دهنده آنان، همچنین بیمارانی که دچار عوارض پس از پیوند شده اند، بستری می شوند.