این بخش مختص بیماران ارولوژی (مردان)، در طبقه اول بیمارستان واقع می باشد.در این بخش9 اتاق بستری بیمار به ظرفیت 32 تخت، که شامل4 اتاق (6 و4 تخته) و 5 اتاق(2 تخته) وجود دارد. این بخش خدمات پرستاری و پزشکی مرتبط با مشکلات و جراحی های در زمینه کلیه و مجاری ادراری رابه بیماران ارائه می دهد.