این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع می باشد. در این بخش 6 اتاق بستری بیمار به ظرفیت 16 تخت ( 2 اتاق 4 تخته و 4 اتاق 2 تخته) وجود دارد. بیمارانی که در این بخش بستری می شوند شامل TUL، PCNL، لاپاراسکوپی های مرتبط با کلیه و همچنین بیمارانی که بایستی ESWL شوند و تحت درمان با وارفاین هستند، می باشد. در این بخش تلاش شده است تا از کلیه تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز بخش بر اساس استانداردهای روز دنیا استفاده شود.