مسئول واحد: شیما سادات لاجوردی

شماره تماس: 8116337

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-  تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان

2-  اقدام به منظور فرهنگ سازی در زمينه برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل

3-  تهیه و گرد آوری مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان

4-  برنامه ریزی برای اجرای ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بیولوژیکی و رواني محيط كار) و ارائه گزارش به مدیریت بیمارستان

5-  تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا

6-      برنامه ریزی و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پيگيري صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه و ارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه

7-     اجرای برنامه آموزشي و ارزشیابی مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان

8-     همكاري در تدوين و اجرای برنامه مديريت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بيمارستان

9-     اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهيه MSDS كليه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در تمامی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست

10-  برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين

11-  همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی، آناليز و گزارش دهی حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)

12-  تعیین و نظارت بر نصب تابلوها و علائم ایمنی و هشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني و آموزشي بهداشت حرفه ای در بيمارستان

13-  تعیین نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هر شغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي

14-  همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط (كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...) در پيشبرد اهداف واحد

15-  برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات، اهداف و برنامه ها ی اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بيماريها و حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها (اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و....)

16-   آموزش و نظارت بر اصول ایمنی و اطفاء حریق در کلیه بخش های بیمارستان