مسئول واحد:      یاور انصاری
تلفن تماس:        8116300
 
   
 
 
اهداف :
 

⇔   برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمیق فعالیتهای مذهبی ،  فرهنگی (موسیقی ، خطاطی، نقاشی و...)و ورزشی

⇔   هماهنگی، انسجام ، ارتقای کیفی و کمی فعالیتها

⇔   حمایت ، هدایت و نظارت بر امور و فعالیتهای فرهنگی در سطح هر دو بیمارستان

 

 

وظایف :

►   حمایت، هدایت و نظارت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در جهت توسعه و رشد و ارتقای کیفی و کمی آنها

►   برگزاری مسابقات ، جشنواره ها ، سمینارها ، محافل ، نمایشگاهها ،همایشها و اردوها و سایر فعالیتهای تبلیغی و ترویجی در حوزه قرآنی و مذهبی و فرهنگی

►   ایجاد نظام اطلاع رسانی مناسب از طریق ماهنامه و اتوماسیون

►   ایجاد زمینه لازم جهت مشارکت پرسنل در عرصه فعالیتهای مختلف

►   زمینه سازی جهت انسجام فعالیتهای  مختلف فرهنگی

►   انجام سایر وظایف محوله از سوی دانشگاه و بیمارستان