مسئول واحد:        معصومه حسین زاده

تلفن تماس:          8116299

 

این واحد راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی جهت کاهش هزینه های درمانی و ارائه خدمات به افراد نیازمندی که مورد تایید کارشناسان باشند، هدف اصلی و نهایی این واحد می باشد.

از جمله فعالیت های این واحد:

1.     همکاری و تعامل با سایر بخش ها ی بیمارستان جهت بهبود بخشی به روند ادامه درمان بیماران بستری.

 2.     ارتباط با سازمان های بیمه گرو حمایتی در جهت حمایت از بیماران نیازمند.

3.     جلب مشارکت های مردمی جهت کمک به بیماران و تامین بخشی از هزینه های درمان و معاش ...

4.     تایید هزینه درمان سرپایی  و بستری پرسنل و خانواده درجه اول آنان طبق دستورالعمل.

5.     همکاری در اعطای وام بدون بهره به اعضاء وام کارگشایی.