مسئول واحد :         ناهید ساری

تلفن تماس:            8116246

   

 

      این واحد یکی از حلقه های سیستم مدیریت ارتباط مشتری (CRM) بوده وخدماتی چون خوش آمدگویی به بیماران بستری در بخشها بصورت حضوری و3 روز پس از ترخیص جهت احوال پرسی از آنها را، بصورت تلفنی ارائه می نماید. در ضمن بیماران و پرسنل می توانند پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را به صورت حضوری، تلفنی و یا از طریق صندوق انتقادات و پیشنهادات، مطرح نمایند. شکایات مطرح شده در همان روز توسط همکاران صدای مشتری رسیدگی میشود. درسیستم تلفن گویای بیمارستان قسمتی با عنوان ارتباطات مردمی وجود دارد که، مسائل و مشکلات بیماران را به صورت پیغام دریافت می کند و پس از ثبت، در جهت رسیدگی به آنها اقدام خواهد شد. در سایت بیمارستان، قسمتی به واحد صدای شما اختصاص یافته است که آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعین محترم می باشد.