مسئول واحد:   صدیقه مهرابی شریف آبادی                  

تلفن تماس:     8116562

     
   

 

رسالت اصلی این واحد اداره ومدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است. از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.    ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران بصورت مکانیزه جهت اهداف درمانی، آموزشی، پژوهشی، حقوقی و قضائی.

 

2.    محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص های بهداشتی، درمانی در جهت بهبود و ارتقا عملکرد بیمارستان به لحاظ کمی و کیفی.

3.    تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران از طریق برخورد مناسب و احترام آمیز با مراجعین، علت یابی در رابطه با ترخیص با میل شخصی بیماران بستری و نیز معنی دار کردن لیست انتظار و همچنین تلاش در جهت راه های کوتاه کردن زمان پذیرش بیماران و سرعت و دقت همراه با کیفیت در انجام آن.

            

4.    ایجاد بستر و زمینه مناسب در خصوص توسعه و اجرای شبکه اسکن جهت مبادله اطلاعات بیماران بصورت الکترونیکی.

 

5.    اجرای فرایند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران.