رئیس واحد:      مهتاج هاشمي

این واحد در خصوص برنامه ریزی منابع انسانی، نحوه جذب و استخدام، نحوه ارائه تسهیلات رفاهی، ارتقای شغلی، ارائه خدمات هتلینگ با کیفیت بهتر به بیماران و...فعالیت دارد.

مسئولیت این واحد کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت در خدمات، نظافت، بهداشت و حفاظت فیزیکی و ایمنی در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان می باشد. این واحد در روندهای اجرایی واحدهای زیر مجموعه خود به صورت مستقیم نظارت دارد.واحدهای کارگزینی، دبیرخانه، امور رفاهی و فرهنگی، کارپردازی، حقوق دستمزد، لنژری، خدمات و منشی دفاتر واحدها از قسمت های زیر مجموعه واحد امور عمومی هستند.