مسئول واحد:          فرهاد خالدی

فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی در 3 حوزه نگهداشت، تعمیرات و خرید تجهیزات پزشکی خلاصه می شود:

 

        
1.   نگهداشت : نگهداری پیشگیرانه اپراتوری روزانه و گاهی در هر شیفت توسط کاربر دستگاه انجام می گردد و در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می شود.  
 

-    درباره دستگاه های با اهمیت بیشتر مانند مولداکسیژن، تصفیه آب دستگاه های همودیالیز، دستگاه های همودیالیز و گاماکمر قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای وجود دارد که نظارت و پیگیری حسن اجرای قرارداد سرویس و نگهداری بر عهده واحد تجهیزات پزشکی می باشد.

-    نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه های بیهوشی و ونتیلاتور به صورت 6 ماهه و سایر دستگاه های پزشکی به صورت سالانه انجام می گردد.

-    و... کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه ها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می گردد.

 

2.   تعمیرات : در صورت وجود اشکال در دستگا ه ها توسط بخش به صورت شفاهی به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده ، و بررسی ابتدایی توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می گردد.  همچنین در صورت قابلیت انجام و عدم  نیاز به قطعه یدکی خاص، دستگاه آماده شده به بخش تحویل می گردد. در غیر اینصورت درخواست تعمیر صادر می گردد. هدف اصلی در مدیریت چرخه تعمیرات دستگاه ها کاهش زمان خواب دستگاه و بازگشت هر چه سریعتر آنها به چرخه درمان می باشد.

 

3.   خرید : خرید تجهیزات پزشکی شامل خرید های کوچک متوسط و بزرگ می باشد که این تقسیم بندی و میزان ریالی آن هر ساله توسط وزارت دارایی تعیین و توسط امور مالی دانشگاه ابلاغ می گردد.تصمیم گیری راجع به خرید دستگاه های تجهیزات پزشکی توسط کمیته خرید تجهیزات و کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی انجام می شود. کلیه مراحل اجرایی و پیگیری خرید توسط این واحد انجام می گردد.