مهدی کوچک زاده مدیریت بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آقای مهدی کوچک زاده

شماره تماس : 8116305

از جمله فعالیت های حوزه مدیریت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مدیریت منابع انسانی (برقراری نظامهای جذب، بکارگیری، ابقاء، ارتقاء و جانشین پرورینظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی (طراحی رویکرد، برنامه ریزی اقدامات، نظارت و کنترل بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدها) نظارت و کنترل بر نتایج کلیدی سازمان ، نظارت و راهبری سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک (در چهار وجه ذی نفعان جامعه، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی)ساماندهی برنامه های واحدهای تحت پوشش در دستیابی به اهداف واحدی و ایجاد هماهنگی و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش به منظور ارتقاء شاخص های عملکردی سازمان و تسهیل انجام امور و فرآیندهای انجام کار.