رئیس حسابداری:     مجید پورسمائی شلمانی

 امور مالی و ترخیص متشکل از واحدهای حسابداری مالی، حسابداری ترخیص، صندوق، اموال و درآمد میباشد.  کلیه این واحد مجهز به کامپیوتر و سیستم مالی است که با سایر واحدها مرتبط و متصل یه شبکه کامپیوتری بوده و تمامی امور مالی توسط سیستم کامپیوتر راهبری می شود.
حسابداری و ترخیص واحدهای مختلف بیمارستان مختص بیماران سرپائی و بستری بوده و در تمام مراحل بستری و ادامه ترخیص اطلاعات مالی و هزینه های مربوط به خدمات انجام شده در سیستم منعکس می شود و در نهایت بیمار در موقع ترخیص این اطلاعات را طی صورتحساب کامپیوتری دریافت و وجه آن را به صندوق بیمارستان واریز می نماید.