سامانه ارسال پیشنهادات، انتقادات و شکایات
ماهیت موضوع:

نوع شکایت :
موضوع شکایت:
مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی:
تحصیلات:
سن:
نحوه دریافت پاسخ:
تلفنی (شماره تلفن با کد شهر):
تلفنی (موبایل):
پست الکترونیک:
شرح شکایت:
شرح شکایت:
*
نام فرد مورد شکایت:
تاریخ بروز شکایت:
بنظر شما چگونه باید عمل شود؟
پیشنهاد شما برای جلوگیری از بروز شکایات مشابه چیست؟
متن درون تصویر را وارد کنید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*