روشهای تشخیص درمان 

در این قسمت بیمار با روشهای تشخیص درمانی در بیمارستان سوختگی آشنا میشود .

   دانلود : تزریق_خون_و_فراورده_ها____.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود : روشهای_تشخیصی_درمانی___.pdf           حجم فایل 228 KB