رژیم غذایی بیماران سوختگی 

رژیم غذایی بیماران سوختگی براساس نیاز آموزشی و بیماریهای زمینه ای 

   دانلود : مراقبت_های_تغذیه_ای_در_سرطان.pdf           حجم فایل 231 KB
   دانلود : مراقبت_های_تغذیه_ای_در_بیماری_دیابت.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : رژیم_غذایی_در_نارسایی_کلیوی___.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود : رژیم_غذایی_پرپروتئین_.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : رژیم_غذایی_پرپتاسیم____.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : رژیم_غذایی_پر_فیبر.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : راهنماي_رژيم__مددجويان_قلبي_.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : پوستر_کاهش_مصرف_نمک.pdf           حجم فایل 286 KB