انواع بیماریهای زمینه ای 

آشنایی با انواع بیماریهایی که میتواند با سوختگی همراه باشد .

   دانلود : انتشار_میکروبها.pdf           حجم فایل 502 KB
   دانلود : تزریق_خون_و_فراورده_ها____.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود : مراقبت_های_تغذیه_ای_در_بیماری_دیابت.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : پمفلت_استرس____.pdf           حجم فایل 409 KB
   دانلود : هپاتیت_سی.pdf           حجم فایل 361 KB
   دانلود : فشار_خون_.pdf           حجم فایل 206 KB
   دانلود : فاویسم.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود : ترومبوزسیاهرگ_های_عمقی_پا_یا_D.V.T_.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود : پمفلت_تشنج.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : پمفلت_تزریق_انسولین_بیمارستان_مطهری____.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : انمی_فقر_آهن___.pdf           حجم فایل 200 KB