آموزش حین ترخیص بیماران 

 

دراین قسمت آموزشهاییاز قبیل :تغذیه ورژیم غذایی، حرکت وفعالیت، نحوه مراقبت از زخم در منزل و هنگام مراجعه، زمان و نحوه مراجعه به درمانگاه  روزدرمانگاه پزشک معالج به بیمار و همراهان ارائه می گردد.

   دانلود : نحوه_ترخیص.pdf           حجم فایل 35 KB
   دانلود : فرم_جدید_آموزش_ترخیص_اورژانس_2.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : جزوه_آموزشی_بیماران_ترخیص_شده.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : برگه_آموزشی_بیمار_ترخیصی_از_بخ.pdf           حجم فایل 87 KB